پژوهش

پایان نامه بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر بهسازی نیروی انسانی

پایان نامه بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر سطح ریسک و عملکرد شرکت

پایان نامه بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت بر شکل گیری خوشه های کسب و کار

پایان نامه بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر عملکرد کارکنان

پایان نامه امکان سنجی استقرار بودجه ريزي عملياتي (بر اساس مدل سه عاملي شه)

ارزیابی مقایسه ای استراتژی های­ تولید در کلاس جهانی

ارزیابی سطح مدیریت دانش در دانشگاه های منتخب

پایان نامه مدل تركيبي الگوريتم ژنتيك-شبكه عصبي مصنوعي و مدل SQDF برای شناسایی دستكاري قيمت سهام

پایان نامه ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی

بررسی مدل های ارزش گذاری سرمایه فکری شرکت های دانش بنیان

×