پایان نامه بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر بهسازی نیروی انسانی

بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر بهسازی نیروی انسانی

چکيده

هدف از این پژوهش بررسی عدالت سازمانی و ابعاد سه گانه آن شامل عدالت توزيعي، عدالت رويه اي و عدالت تعاملی و بهسازی نیروی انسانی در بین کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ………….. و بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر بهسازی نیروی انسانی بوده است. برای جمع­ آوری داده ­ها از پرسشنامه استفاده شده که در بین ۱۲۳ نفر از کارکنان توزیع گردید. پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش حاضر، پرسشنامه نیهوف و مورمن (۱۹۹۳) و پرسشنامه اطهری (۱۳۸۸) بوده است. پايايي پرسشنامه ­ها به كمك روش آلفاي كرونباخ به دست آمد كه به ترتيب براي عدالت سازماني ۰٫۸۲ و برای بهسازی نیروی انسانی ۰٫۹۲ بود، روايي پرسشنامه ­ها نیز مورد تاييد صاحب نظران مديريت قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، برای تجزیه و تحلیل داده ­ها از نرم افزار SPSS 18 استفاده شده است. با توجه به یافته­ های پژوهش ۴۳٫۶% ، ۳۷٫۷% و ۳۶٫۲% از تغییرات بهسازی نیروی انسانی به ترتیب مربوط به عدالت توزیعی، عدالت رویه­ ای و عدالت تعاملی می ­باشد. سازمان ­­ها براي مواجهه و پاسخ گفتن به شرایط محیط بیرونی و پرورش کارکنانی با این ویژگی­ ها، به مقوله بهسازی نیروی انسانی روي آورده ­اند. ارزیابی و ادراکات افراد از عدالت و انصاف، در محیط کاري که عدالت سازمانی خوانده می­ شود از عواملی است که در ادراك کلی فرد از محیط و فعالیت­ هاي سازمانی و مدیریتی و کاري، موثر است. نتایج حاصله این پژوهش نشان دادند که بین عدالت توزیعی، رویه ای و تعاملی با بهسازی نیروی انسانی رابطه متبت و معناداری وجود دارد.

کليد واژه‌ها: بهسازی نیروی انسانی، سازمان صنعت معدن و تجارت، عدالت سازمانی.

 

فهرست

فصل اول

۱-۱-     مقدمه  ۲

۱-۲-    بيان مسئله. ۳

۱-۳-    اهمیت و ضرورت پژوهش…. ۴

۱-۴-     اهداف پژوهش…. ۴

۱-۴-۱-     هدف اصلی   ۴

۱-۴-۲-     اهداف فرعی   ۴

۱-۵-    فرضيه های پژوهش…. ۵

۱-۵-۱-     فرضیه اصلی   ۵

۱-۵-۲-     فرضیههای فرعی.. ۵

۱-۵-۳-     متغیرهای پژوهش…. ۵

۱-۶-    تعريف برخی واژگان تخصصي پژوهش…. ۶

۱-۶-۱- تعاریف نظری.. ۶

۱-۷-۲-تعاریف عملیاتی.. ۷

۱-۸- قلمرو تحقیق.. ۷

۱-۸-۱- دامنه ی زمانی اجرای پژوهش…. ۷

۱-۸-۲- قلمرو مکانی اجرای پژوهش…. ۷

 

فصل دوم

۲-۱- مقدمه. ۹

۲-۲- عدالت… ۹

۲-۲-۱- تعریف عدالت… ۱۱

۲-۲-۲- عدالت و قرآن.. ۱۲

۲-۲-۳- عدالت سازمانی.. ۱۴

۲-۲-۴- انواع عدالت سازمانی.. ۱۶

۲-۲-۵- اهمیت عدالت سازمانی.. ۲۰

۲-۲-۶- عوامل موثر بر عدم موفقيت سازمانها در تحقق عدالت… ۲۱

۲-۲-۸- بهسازی نیروی انسانی.. ۲۷

۲-۲-۸-۱- تاریخچه بهسازی نیروی انسانی.. ۲۸

۲-۲-۸-۲- دلایل نیاز به بهسازی کارکنان.. ۲۹

۲-۲-۸-۳- اهداف بهسازی در سازمانها ۲۹

۲-۲-۸-۴- فرآيند بهسازي نیروی انسانی.. ۳۱

۲-۲-۸-۵- روشهاي بهسازی.. ۳۲

۲-۳- پژوهشهاي علمي انجام شده گذشته در ارتباط با موضوع حاضر. ۳۳

۲-۳-۱- پژوهش‏های داخلي.. ۳۳

۲-۳-۲- پژوهش‏های خارجي.. ۳۵

 

فصل سوم

۳-۱- مقدمه. ۳۹

۳-۲- مراحل روش پژوهش…. ۳۹

۳-۲-۱- روش پژوهش…. ۳۹

۳-۲-۲- جامعه و نمونه آماري.. ۴۰

۳-۲-۳- ابزار جمع‌آوري داده‌ها ۴۱

۳-۲-۴- روايي و پايايي.. ۴۱

۳-۲-۵- روش تجزيه و تحليل داده‌ها ۴۲

 

فصل چهارم

۴-۱- مقدمه. ۴۵

۴-۲- تجزيه و تحليل داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوري شده ۴۵

۴-۳- تحليل آماري داده‌هاي جمع آوري شده ۴۹

آزمون کولموگروف-اسمیرنوف… ۴۹

۴-۳-۱- بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر بهسازی نیروی انسانی.. ۵۰

۴-۳-۲- بررسی تاثیر عدالت توزیعی بر روی بهسازی نیروی انسانی.. ۵۱

۴-۳-۳- بررسی تاثیر عدالت رویهای بر روی بهسازی نیروی انسانی.. ۵۱

۴-۳-۴- بررسی تاثیر عدالت تعاملی بر روی بهسازی نیروی انسانی.. ۵۲

۴-۴- تحلیل رگرسیون متغیرها ۵۳

۴-۴-۱- رابطه بین عدالت سازمانی و بهسازی نیروی انسانی.. ۵۳

۴-۴-۲- رابطه بین عدالت توزیعی و  بهسازی نیروی انسانی.. ۵۴

۴-۴-۳- رابطه بین عدالت رویهای و بهسازی نیروی انسانی.. ۵۵

۴-۴-۴- رابطه بین عدالت تعاملی و بهسازی نیروی انسانی.. ۵۵

 

فصل پنجم

۵-۱- مقدمه. ۵۷

۵-۲-مرور مختصر مسئله، اهداف و اجرای تحقیق.. ۵۷

۵-۳- یافته ها و نتیجه گیری.. ۵۸

۵-۴- پیشنهادات… ۶۰

۵-۵- محدودیت های تحقیق.. ۶۱

۵-۶- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. ۶۲

 

فهرست جداول

جدول ۲-۱: مقایسه آموزش و بهسازی۲۸

جدول ۳-۱- نتیجه محاسبه ضریب آلفای کرونباخ۴۱

جدول ۴-۱:توزيع فراواني نمونه آماري از نظر جنسیت۴۵

جدول ۴-۲: توزيع فراواني نمونه آماري از نظر تحصیلات۴۶

جدول ۴-۳:توزيع فراواني نمونه آماري از نظر سابقه کار ۴۷

جدول ۴-۴: بررسی وضعیت توزیع متغیرها با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف۴۸

جدول ۴-۵- همبستگی بین عدالت سازمانی و بهسازی نیروی انسانی۴۹

جدول ۴-۶: همبستگی بین عدالت توزیعی و بهسازی نیروی انسانی   ۵۰

جدول ۴-۷:  همبستگی بین عدالت رویه ای و بهسازی نیروی انسانی۵۱

جدول ۴-۸: همبستگی بین عدالت تعاملی و بهسازی نیروی انسانی ۵۲

جدول ۴-۹: نتایج آزمون رگرسیون بين عدالت سازمانی و بهسازی نیروی انسانی۵۲

جدول ۴-۱۰: نتایج آزمون رگرسیون بين عدالت توزیعی و  بهسازی نیروی انسانی۵۳

جدول ۴-۱۱- نتایج آزمون رگرسیون بين عدالت رویه ­ای و بهسازی نیروی انسانی۵۳

جدول ۴-۱۲- نتایج آزمون رگرسیون بين عدالت تعاملی و بهسازی نیروی انسانی۵۴

 

فهرست اشکال

شکل ۲-۱: مدل مفهومی پژوهش

شکل ۳-۱: نتیجه محاسبه ضریب آلفاي كرونباخ

شکل ۴-۱: توزيع فراواني نمونه آماري از نظر جنسیت

شکل ۴-۲: توزيع فراواني نمونه آماري از نظر تحصیلات

شکل ۴-۳: توزيع فراواني نمونه آماري از نظر سابقه کار

 

 

 

×