پایان نامه بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر سطح ریسک و عملکرد شرکت

بررسی تاثیر ساختار کمیته­ های ریسک و پاداش بر سطح ریسک و عملکرد شرکت

چکیده

در دنیای پر رقابت و توام با عدم قطعیت امروز، رفتار شرکت‏ ها از جمله شرکت ­های فعال در حوزه مالی در قبال ریسک تا حد زیادی بر عملکرد آن­ها موثر می‏ باشد. این پژوهش ارتباط بین ساختار کمیته ریسک و کمیته پاداش و سطح عملکرد و سطح ریسک شرکت­ های مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می­ دهد. این پژوهش خصوصیات اصلی کمیته ­ها (اندازه، ساختار و عملکرد) بازتاب کننده توانایی و انگیزه کمیته ­ها در جهت افزایش ریسک ­پذیری را نشان می­ دهد که هم­راستا با منافع سهامداران می­ باشد. برای این منظور ۴ فرضیه مطرح شد. برای بررسی رابطه­ بین متغیرهای مستقل و وابسته و تایید کل مدل از روش رگرسیون خطی استفاده شده است. شرکت­ های مورد نظر در جامعه آماری شامل شرکت ­های سرمایه­ گذاری، لیزینگ ­ها، شرکت­ های بیمه و بانک ها هستند که در زمان انجام این پژوهش ۳۸ عدد می­ باشند. داده­ های مربوط به ۶ شرکت با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ­ای جمع آوری شده ­اند. پژوهش حاضر از حیث هدف، از نوع پژوهش ­های کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی، از نوع همبستگی و از شاخه متدولوژی ساختاریافته خطی می­ باشد. برای انجام آزمون فرضیه­ ها از روش تحلیل عاملی متغیرها (تحلیل روابط ساختاریافته خطی) استفاده شده است. تحلیل مسیر در این پژوهش با استفاده از نرم افزار LISREL انجام شده و ضریب مسیر و ضریب معناداری مربوط به فرضیه­ ها محاسبه شده است. با توجه به نتایح فوق، ۳ فرضیه تایید و ۱ فرضیه رد شد. به عبارت دیگر تاثیر معنادار ساختار کمیته­ های ریسک و کمیته­ های پاداش بر سطح ریسک شرکت ­های مالی و همچنین تاثیر سطح ریسک شرکت­های مالی بر عملکرد این شرکت ­ها تایید شد و تاثیر معنادار عضویت دوگانه مدیران در کمیته ­های پاداش و ریسک بر سطح ریسک شرکت ­های مالی رد شد.

کلمات کلیدی: حاکمیت شرکتی، کمیته ریسک، کمیته پاداش، ریسک شرکت­ ها، عملکرد.

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- بيان مسئله. ۲

۱-۳- اهداف پژوهش… ۳

۱-۴- فرضيه­ های پژوهش… ۳

۱-۵- قلمرو پژوهش… ۴

۱-۵-۱- قلمرو موضوعي پژوهش… ۴

۱-۵-۲- قلمرو مكاني پژوهش… ۴

۱-۵-۳- قلمرو زماني پژوهش… ۴

۱-۶- روش تحليل داده ­ها ۴

۱-۷- تعريف نظری واژگان تخصصي پژوهش… ۵

۱-۸- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش… ۶

۱-۹- ساختار پژوهش… ۷

 

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

۲-۱- مقدمه. ۹

۲-۲- ریشه ­هاي تاریخی حاکمیت شرکتی.. ۹

۲-۳- ساختار مالکیت.. ۱۲

۲-۳-۱- تئوری ساختار مالکیت.. ۱۳

۲-۳-۲- نظريه نمایندگی.. ۱۳

۲-۳-۳- ساختار مالکيت و سهامداري مديران. ۱۵

۲-۳-۳-۱- فرضيه همگرایی منافع. ۱۶

۲-۳-۳-۲- فرضیه تثبيت جايگاه مدیران. ۱۶

۲-۳-۴- ساختار مالکيت و سهامداران خارجي.. ۱۷

۲-۳-۵- نمونه‌هاي ابعاد حقوقي و تجربي ساختار مالکیت.. ۱۸

۲-۴- اهميت و ضرورت مديريت ريسك… ۲۳

۲-۴-۱- رشد كسب و كار از طريق ريسك پذيري.. ۲۴

۲-۵- ماهيت و تعريف ريسك… ۲۴

۲-۶- انواع ريسك­ها در موسسات مالی.. ۲۵

۲-۶-۱- ريسك نرخ ارز ۲۶

۲-۶-۲- ريسك نرخ سود. ۲۷

۲-۶-۳- ريسك اعتباري.. ۲۷

۲-۶-۳-۱- مديريت ريسک اعتباري.. ۲۸

۲-۶-۴- ريسك نقدينگي.. ۲۸

۲-۶-۴-۱- مدیریت نقدینگی.. ۲۹

۲-۶-۵- ريسك تغييرات سطح عمومي قيمت­ها ۳۱

۲-۶-۶- ريسك مديريت.. ۳۱

۲-۶-۷- ريسك سياسي.. ۳۴

۲-۶-۸- ريسك صنعت.. ۳۱

۲-۶-۹- ريسك عملياتي.. ۳۲

۲-۶-۱۰- ريسك قوانين و مقررات.. ۳۲

۲-۶-۱۱- ريسك نيروي انساني.. ۳۳

۲-۷- فرآيند مديريت ريسك… ۳۴

۲-۸- معرفي مديريت يکپارچه ريسک (ERM) 40

۲-۹- نقش هيات مديره و مديريت ارشد در مدیریت ریسک… ۴۲

۲-۹-۱- نقش مدير ارشد ريسك… ۴۳

۲-۱۰- چارچوب و اجزاء مدیریت ریسک… ۴۳

۲-۱۱- كميته بال و مديريت یکپارچه ريسك… ۴۵

۲-۱۲- پژوهش هاي علمي انجام شده گذشته در ارتباط با موضوع حاضر. ۴۶

۲-۱۲-۱- پژوهش ­هاي خارجي.. ۴۶

۲-۱۲-۲- پژوهش ­هاي داخلی.. ۴۸

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

۳-۱- مقدمه. ۵۸

۳-۲- متغیرهای پژوهش… ۵۸

۳-۳- مراحل روش پژوهش… ۶۴

۳-۳-۱- روش پژوهش… ۶۵

۳-۳-۲- دسته بندی روش ­های پژوهش بر اساس نحوه گردآوری داده ­ها ۶۷

۳-۳-۲-۱- تحقیق توصیفی (غیر آزمایشی) ۶۷

۳-۳-۲-۱-۱- تحقیق پیمایشی.. ۶۷

۳-۳-۲-۱-۲- تحقیق همبستگی.. ۶۸

۳-۳-۲-۱-۳- تحقیق پس رویدادی.. ۶۹

۳-۳-۲-۲- تحقیق آزمایشی.. ۶۹

۳-۳-۳- جامعه آماري.. ۶۹

۳-۳-۴- نمونه آماري.. ۶۹

۳-۳-۵- ابزار جمع‌آوري داده‌ها ۷۱

۳-۳-۶- روش تجزيه و تحليل داده‌ها ۷۱

۳-۳-۶-۱- تحلیل توصیفی داده ­ها ۷۲

۳-۳-۶-۲- تحلیل استنباطی داده ­ها ۷۲

۳-۳-۶-۲-۱- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف.. ۷۲

۳-۳-۶-۲-۲- مدل اندازهگیری (تحلیل عاملی تاییدی) ۷۳

۳-۳-۶-۲-۳- مدل ساختاری (تحلیل مسیر) ۷۳

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ ها

۴-۱- مقدمه. ۷۵

۴-۲- اطلاعات جمعیت شناختی.. ۷۶

۴-۲-۱- مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير سن.. ۷۶

۴-۲-۲- مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير جنسيت.. ۷۷

۴-۲-۳- مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به سابقه کاری.. ۷۸

۴-۳- آمار استنباطی.. ۷۹

۴-۳-۱- آزمون کولموگروف-اسمیرنوف.. ۷۹

۴-۳-۲- تحلیل عاملی تاییدی.. ۸۰

۴-۳-۲-۱- آزمون فرضیه ­ها با استفاده از روابط ساختاریافته خطی.. ۸۲

 

فصل پنجم: یافته ­ها، نتیجه­ گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه. ۸۶

۵-۲- مروری مختصر بر هدف، مسئله و چگونگی کار ۸۶

۵-۳- یافته ­ها ۸۷

۵-۴- بحث.. ۸۹

۵-۵- نتیجهگیری.. ۹۱

۵-۶- پیشنهادات برمبنای یافته ­های پژوهش… ۹۳

۵-۷- پیشنهادات برای پژوهش ­های آتی.. ۱۰۰

 

منابع و مآخذ. ۱۰۱

 

فهرست جداول

جدول ۲-۱: تعاریف حاکمیت شرکتی.. ۱۱

جدول ۲-۲: ويژگي‌هاي اصلي ساختارهای مالکیت شرکت‌های بزرگ در کشورهای مختلف.. ۱۸

جدول ۲-۳ : خلاصه پژوهش ­هاي خارجي و داخلي انجام شده ۵۱

جدول ۴ -۱: توزيع فراوني مربوط به سن پاسخ دهندگان. ۷۶

جدول ۴ -۲: توزيع فراوني مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان. ۷۷

جدول ۴-۳: توزيع فراواني مربوط به سابقه کاری.. ۷۸

جدول ۴-۴: بررسی وضعیت توزیع متغیرها با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف.. ۷۹

جدول ۴-۵: راهنمای شناسایی علائم اختصاری متغیرهای مدل. ۸۰

جدول ۴-۶: شاخص ­های برازندگی مدل نهایی پژوهش… ۸۴

جدول ۴-۷: نتایج آزمون فرضیه­ها ۸۴

جدول ۵-۱: شباهت ­ها و تفاوت­ های پژوهش با پژوهش ­های پیشین.. ۸۹

 

فهرست اشکال

شکل ۲-۱: تقسیم بندی انواع ریسک در موسسات مالی.. ۲۶

شکل ۲-۲: سطوح مدیریت نقدینگی.. ۳۰

شكل ۲-۳: فرآيند مديريت ريسك… ۳۴

شكل ۲-۴: اجزاي فرآيند مرحله اول. ۳۴

شكل ۲-۵: اجزاي فرآيند مرحله دوم. ۳۵

شكل ۲-۶: اجزاي فرآيند مرحله سوم. ۳۶

شكل ۲-۷: اجزاي فرآيند مرحله چهارم. ۳۷

شكل ۲-۸: اجزاي فرآيند مرحله پنجم. ۳۸

شكل ۲-۹: اجزاي فرآيند مرحله آخر. ۳۹

شكل ۲-۱۰: چهارچوب و اجزاء   ERM… 44

شکل ۳-۱ : مدل مفهومی پژوهش… ۶۰

شکل ۴-۱: توزيع فراواني نمونه آماري از نظر سن پاسخ دهندگان. ۷۶

شکل ۴-۲: توزيع فراواني نمونه آماري از نظر جنسيت پاسخ دهندگان. ۷۷

شکل ۴-۳: توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر سابقه کاری.. ۷۸

شکل ۴-۴: اندازه گیری مدل کلی و نتایج فرضیه­ ها در حالت استاندارد. ۸۲

شکل ۴-۵: اندازه گیری مدل کلی و نتایج فرضیه­ ها در حالت معناداری.. ۸۳

×