پایان نامه بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت بر شکل گیری خوشه های کسب و کار

پایان نامه بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت در موسسات آموزشی بر شکل گیری خوشه های کسب و کار

خوشه ­ها برای افزایش توان رقابت­ پذیری، بهبود قابلیت تولید و رشد شرکت ­های کوچک و متوسط بسیار با اهمیت تلقی می­ شوند. خوشه­ های متشکل از شرکت­ های کوچک و متوسط با دسترسی بهتر به مهارت ­ها، خدمات مشترک، زیرساخت­ های فیزیکی و علمی، شبکه سازی، بازاریابی، نظام­ های تولیدی، نوآوری و منابع مالی همکاری اعم از حوزه دولتی و خصوصی به امکان ورود به بازار رقابتی دست می ­یابند. بررسی خوشه­ های کسب و کار به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال از اهمیت خاصی برخوردار شده است. خوشه­ ها به واسطه تقسیم کار تخصصی، همکاری بین صنایع، یادگیری تعاملی و سایر اموری که برای رقابتی ­تر شدن لازم اند، می­ توانند الگوی مناسبی برای توسعه صنعتی محسوب شوند. خوشه­ ها تمرکز جغرافیایی شرکت­ ها و نهادهایی با ارتباطات درونی در یک زمینه خاص هستند. خوشه­ ها، آرایشی از صنایع و سایر نهادهای مرتبط هستند که در رقابت وجود آن­ ها اهمیت دارد. با وجود این در ایران، تاکنون تلاشی منسجم و علمی برای تبیین خوشه­ های کسب و کار آموزش عالی صورت نگرفته است. آموزش عالی از اصلی­ ترین ساز وکارهای جهانی شدن در بعد اقتصاد است. سرزمین زدایی از فعالیت­ های اقتصادی، رشد چشمگیر انتقال­ های شرکتی و تجارت میان شرکا در سرمایه گذاری­ های مبتنی بر همکاری یا ائتلاف راهبردی در بخش­ های مختلف جهان از نشانه­ های جهانی شدن امور اقتصادی است و همه این­ ها در سایه نظام­ های آموزش عالی رشد یافته خواهند یافت. امروزه خوشه‌ها را ابزاری مهم برای تقویت توسعه صنعتی، نوآوری، رقابت پذیری و رشد می‌دانند. اگرچه نیروی محرکه توسعه خوشه‌ها در مرحله نخست شرکت‌های خصوصی و افراد حقیقی‌اند، اما فعالان دیگری همچون دولت‌ها و نهادهای وابسته به دولت، در سطوح ملی و منطقه‌ای بر توسعه خوشه‌ها تاثیر گذارند. در اثر پیدایش تفکرات ایجاد خوشه‌های کسب و کار در مراحل مقدماتی و سپس نهادینه شدن آن، ارتباط خاصی را می‌توان با مراکز علمی و آموزشی ایجاد کرد که نتیجه آن فراهم سازي منابع انسانی آموزش یافته و ماهر در انواع فرآیندهاي تولیدي است. یکی دیگر از توجهات خاص این پژوهش، این است که با وجود خوشه‌های کسب و کار بهتر می‌توان خدمات مؤسسات و نهادهاي دولتی و خصوصی را به صورت تجمع یافته مشاهده نمود. موسسات آموزش علمی-کاربردی در دهه ­های اخیر توانسته است سهم قابل توجهی از میزان آموزش عالی کشور را به خود اختصاص داده و افراد زیادی را تحت پوشش خود داده است. بنابراین این پژوهش برای بررسي تاثیر آموزش­ های ارائه شده در موسسات آموزش علمی-کاربردی شامل مهارت­های فردی، فنی و مدیریتی بر شکل­گيري خوشه کسب­ و کار در استان ……………… انجام می ­شود. داده­ ها با توزيع پرسشنامه در بين ۳۳۰ نفر از دانشجویان در موسسات آموزش علمی-کاربردی استان ……………… و با استفاده از روش نمونه ­گیری تصادفی ساده جمع آوري شده و با تحليل آن ­ها به آزمون فرضيات پژوهش پرداخته می­ شود. پژوهش حاضر از حیث هدف، از نوع پژوهش ­های کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی، از نوع همبستگی و از شاخه متدولوژی ساختاریافته خطی می ­باشد. برای انجام آزمون فرضیه­ ها از روش تحلیل عاملی متغیرها (تحلیل روابط ساختاریافته خطی) استفاده شده است.

 

فهرست مطالب

۱-۱- مقدمه

۱-۲- بيان مسئله

۱-۳- ضرورت انجام پژوهش

۱-۴- هدف اصلی

۱-۴-۱- هدف اصلی

۱-۴-۱- اهداف فرعی

۱-۵- فرضیه­های پژوهش

۱-۵- فرضیه اصلی

۱-۵-۱- فرضیه ­های فرعی

۱-۶- متغیرهای پژوهش

۱-۷- تعريف برخی واژگان تخصصي پژوهش

۱-۸- قلمرو پژوهش

۱-۸-۱- قلمرو موضوعي پژوهش

۱-۸-۲- قلمرو مكاني پژوهش

۱-۸-۳- قلمرو زماني پژوهش

 

فصل دوم : مباني نظري پژوهش

۲-۱- مقدمه

۲-۲- تعاریف خوشه­ های کسب و کار

۲-۳- اهداف خوشه کسب و کار

۲-۴- تاریخچه شکل گیری خوشه ­های کسب و کار

۲-۵- خوشه کسب و کار و آموزش عالی

۲-۶- دلیل تشکیل خوشه توسط شرک ت­ها

۲-۷- عناصر تشکیل دهنده خوشه

۲-۸- مدل­های خوشه ­های کسب و کار

۲-۸-۱- نوع شناسی پورتر

۲-۸-۲- نوع شناسی انرایت

۲-۸-۳- سایر مدل­ ها

۲-۸-۳-۱- خوشه­های بقایی

۲-۸-۳- ۲- خوشه‌های تولید انبوه

۲-۸-۳-۳- خوشه‌های متشکل از شرکت‌های بین‌المللی

۲-۹- ذینفعان خوشه

۲-۱۰- مزایای خوشه کسب وکار

۲-۱۱- چرخه عمر خوشه

۲-۱۲- انواع خوشه ­های کسب و کار

۲-۱۲-۱- خوشه تکنولوژی پاک کلورادو

۲-۱۲-۲- خوشه باتری میشیگان

۲-۱۲-۳- خوشه پلیمر اهایو

۲-۱۲-۴- خوشه ماشین کارولینای جنوبی

۲-۱۲-۵- خوشه فضانوردی ویچیتا

۲-۱۳- مهارت­ های بالقوه قابل ایجاد در موسسات علمی کاربردی

۲-۱۳-۱- مهارت‌هاي فردی

۲-۱۳-۲- مهارت‌هاي مديريتي

۲-۱۳-۳- مهارت‌هاي فنی

۲-۱۴- پژوهش ­هاي علمي انجام شده

۲-۱۴-۱- پژوهش ­هاي داخلی

۲-۱۴-۲- پژوهش ­هاي خارجی

۲-۱۵- مدل مفهومی پژوهش

 

فصل سوم : روش شناسي پژوهش

۳-۱- مقدمه

۳-۲- روش پژوهش

۳-۳- جامعه و نمونه آماری

۳-۳-۱- حجم نمونه

۳-۴- ابزار جمع‌آوري داده‌ها

۳-۵- روايي و پايايي

۳-۶- روش تجزيه و تحليل داده‌ها

۳-۶-۱- آمار توصیفی

۳-۶-۲- آمار استنباطی

۳-۶-۲-۱- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف

۳-۶-۲-۲- آزمون t

۳-۶-۲-۳- آزمون تحلیل واریانس

۳-۶-۲-۳-۱- تحلیل واریانس یک طرفه

۳-۶-۲-۴- مدل اندازه­گیری (تحلیل عاملی تاییدی)

۳-۶-۲-۵- مدل ساختاری (تحلیل مسیر)

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ­ها

۴-۱- مقدمه

۴-۲- اطلاعات جمعیت شناختی

۴-۲-۱- مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير سن

۴-۲-۲- مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير جنسيت

۴-۲-۳- مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير بومی یا غیربومی بودن

۴-۳- آمار استنباطی

۴-۳-۱- آزمون کولموگروف-اسمیرنوف

۴-۳-۲- تحلیل عاملی تاییدی

۴-۳-۲-۱- آزمون فرضیه ­ها با استفاده از روابط ساختاریافته­ خطی

 

فصل پنجم : نتیجه­ گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه

۵-۲- مروری مختصر بر هدف، مسئله و چگونگی کار

۵-۳- یافته­ها

۵-۴- بحث

۵-۵- نتیجه­ گیری و پیشنهادات

۵-۳-۱- پیشنهادات برمبنای یافته ­های پژوهش

۵-۳-۲- پیشنهادات برای پژوهش­ های آتی

 

منابع و مآخذ

پیوست : پرسشنامه

 

فهرست جداول

جدول ۲-۱: خلاصه تعاریف خوشه ­ها از دید نویسندگان مختلف

جدول ۲-۲: اهداف شرکت‌ها از خوشه سازی

جدول۲-۳: نوع شناسي انرايت

جدول ۲-۴: خلاصه پژوهش­ هاي خارجي و داخلي انجام شده

جدول ۳-۱: نتیجه محاسبه ضریب آلفاي كرونباخ

جدول ۴ -۱: توزيع فراوني مربوط به سن پاسخ دهندگان

جدول ۴ -۲: توزيع فراوني مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان

جدول ۴ -۳: توزيع فراوني مربوط به بومی یا غیربومی بودن پاسخ دهندگان

جدول ۴-۴: بررسی وضعیت توزیع متغیرها با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف

جدول ۴-۵: راهنمای شناسایی علائم اختصاری متغیرهای مدل

جدول ۴-۶: شاخص­های برازندگی مدل نهایی پژوهش

جدول ۴-۷: نتایج آزمون فرضیه­ ها

جدول ۵-۱: شباهت ­ها و تفاوت­ های پژوهش با پژوهش ­های پیشین

 

فهرست اشکال

شکل ۲-۱: مدل گرایش به خوشه

شکل ۲-۲: عناصر تشکیل دهنده خوشه

شکل ۲-۳: بخش‌های ارتباطي خوشه کسب و کار

شكل۲-۴: عناصر تشكيل دهنده خوشه ­هاي صنعتی

شکل ۲-۵: تقسیم بندی انواع خوشه کسب و کار

شکل ۲-۶: مدل مفهومی پژوهش

شکل ۴-۱: توزيع فراواني نمونه آماري از نظر سن پاسخ دهندگان

شکل ۴-۲: توزيع فراواني نمونه آماري از نظر جنسيت پاسخ دهندگان

شکل ۴-۳: توزیع فراوانی نمونه­ آماری از نظر بومی یا غیربومی بودن پاسخ دهندگان

شکل ۴-۴: اندازه­گیری مدل کلی و نتایج فرضیه ­ها در حالت استاندارد

شکل ۴-۵: اندازه­گیری مدل کلی و نتایج فرضیه ­ها در حالت معناداری

 

×