ارزیابی مقایسه ای استراتژی های­ تولید در کلاس جهانی

ارزیابی مقایسه ای استراتژی های­ تولید در کلاس جهانی

چکیده

بی شک یکی از آثار مهم تحولات قرن بیستم در محیط تجاری و تولیدی، جهانی شدن است. در شرایط کنونی تولید از یک تصمیم محدود و در قلمرو ملی فراتر رفته و به مرزهای جهانی و در حد یک تصمیم استراتژیک تبدیل شده است. در واقع طی دو دهه ی اخیر به دلیل رقابت شدید، بسیاری از شرکت های تولیدی اهداف استراتژیک، ارزش ها و اولویت های خود را بازنگری کرده و در نهایت به ضرورت تعیین راهکار تولید در کلاس جهانی رسیده اند. از طرفی با توجه به محدودیت منابع سازمانی و نظر به اینکه اجرای همه استراتژی­ها بطور همزمان و کامل به منابع زیادی نیاز دارد، اولویت­ بندی استراتژی­های شرکت­ ها امری ضروری است. تحقیق حاضر نیز بدنبال ارزیابی مقایسه ­ای استراتژی های دستیابی به تولید کلاس جهانی با استفاده از رویکردی ترکیبی از دو تکنیک FAHP و FVIKOR می­باشد. در راستای دستیابی به این هدف از نظرات تعداد ۱۲ نفر از کارشناسان و خبرگان صنعت فولاد که در تصمیم­ گیری­ های کلان شرکت خود تاثیر دارند استفاده شده است. با توجه به چهار استراتژی تعیین شده (طراحی محصولات بر اساس نیاز مشتری، پذیرش تکنولوژی جدید، بهبود خدمات پس از فروش و شناسایی بازارهای جدید) یافته­ های پژوهش بیانگر اولویت بالای استراتژی ­های “پذیرش تکنولوژی جدید ” و “طراحی محصولات بر اساس نیاز مشتری” در راستای دستیابی به تولید کلاس جهانی می­باشد.

 واژگان کلیدی: تصمیم ­گیری چند معیاره فازی، استراتژی، تولید در کلاس جهانی، صنعت فولاد.

 

فصل اول کلیات پژوهش

مقدمه

بیان مساله

اهمیت موضوع

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

مراحل تحقیق

قلمرو تحقیق

تعاریف

تولید کلاس جهانی

استراتژی

کارت امتیازی متوازن

منظر مالی

منظر مشتری

منظر فرآیندهای داخلی

منظر رشد و یادگیری

تصمیم­ گیری چند معیاره

FAHP

 VIKOR

 

فصل دوم ادبیات تحقیق

جایگاه کارت امتیازی متوازن در مدیریت استراتژیک

فرآیند مدیریت استراتژیک

مزیت رقابتی حاصله از مدیریت استراتژیک

فايده‌‌هاي مديريت استراتژيك

محدوديت‌‌هاي مديريت استراتژيك

مدل­های تحلیل استراتژیک(تعیین موقعیت استراتژیکی)

کارت امتیازی متوازن

معرفی کارت امتیازی متوازن به­عنوان چارچوبی برای اجرای استراتژی

معرفی وجوه کارت امتیازی متوازن

منظر مالي

منظر مشتري

منظر فرايندهاي داخلي  كسب و كار

منظر يادگيري و رشد

تفاوت کارت امتیازی متوازن با مدا سرآمدی EFQM

تصمیم­گیری چند معیاره فازی

تصمیم­گیری چند معیاره فازی

روش تحلیل سلسله مراتبی فازی(FAHP)

محاسبه­ی سازگاری ماتریس­های مقایسات زوجی فازی

روش VIKOR

ویژگی­های مسائل قابل حل با VIKOR

تشریح روش VIKOR

محاسبه مقادیر نرمال شده

تعيين بهترين و بدترين مقدار

تعيين وزن معيارها

محاسبه فاصله گزينه­ها از راه حل ايده آل

محاسبه مقدار Qi

رتبه­بندي گزينه­ها

انتخاب گزینه نهایی

تولید در کلاس جهانی

سیر تکاملی تولید

تعریف تولید در کلاس جهانی

مولفه­های کلیدی تولید در کلاس جهانی

ویژگی های سازمان های کلاس جهانی

استراتژی­های تولید در کلاس جهانی

استراتژی های مرتبط با محیط جهانی

انواع استراتژی های تولید در کلاس جهانی

عوامل حیاتی در موفقیت استراتژی­های کلاس جهانی

الگوها و مدل­های تولید در کلاس جهانی

پیشینه­ تحقیق

مروری بر تحقیقات مشابه

جمع ­بندی تحقیقات مشابه

 

فصل سوم روش شناسی تحقیق

مقدمه

نوع تحقیق

معرفی مدل تحقیق

جامعه آماری

ابزار و روش  جمع ­آوری داده ­ها

معرفی نرم افزار

 

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه

داده ­های توصیفی

بومی‌سازی شاخص­ها و استراتژی­ های مدل مورد استفاده

محاسبه‌ی نرخ سازگاری ماتریس‌های مقایسه‌ی زوجی فازی

تجزیه و تحلیل داده‌ها با FAHP

ارزیابی  مقایسه ­ای استراتژی ­ها با روش  FVIKOR

 

فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات

مقدمه

نتایج تحقیق

پیشنهادهای کاربردی

مقایسه­ یافته ­های پژوهش با دیگر پژوهش ­های صورت گرفته

پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی

 

فهرست منابع  

 

پیوست‌ها

پیوست شماره‌ی  پرسشنامه‌ی بومی‌سازی شاخص­ها و استراتژی­ ها

پیوست شماره‌ی  پرسشنامه‌ی مقایسات زوجی مناظر و شاخص ­ها و  اولویت ­بندی استراتژی­ ها

پیوست شماره‌ی  آشنایی با صنعت فولاد

 

فهرست شکل‌ها

شکل ۱-۱-  ساختار سلسله مراتبی مناظر، شاخص­ها و استراتژی­های دستیابی به تولید کلاس جهانی

شکل ۲-۱-  چارچوب مدیریت استراتژیک

شکل ۲-۲-  عناصر کارت امتیازی متوازن

شکل ۲-۳-   الگوی عمومی تدوین استراتژی جهت استخراج برنامه WCM

شکل ۲-۴-   الگوی اجرایی WCM

شکل ۲-۵-   دسته­بندی مدل­های WCM

شکل ۲-۶-   الگوی تولید در کلاس جهانی، راس

شکل ۲-۷-   الگوی تولید در کلاس جهانی، هوانگ و همکاران

شکل ۲-۸-   الگوی تولید در کلاس جهانی، گیفی و همکاران

شکل ۲-۹-    الگوی تولید در کلاس جهانی، هیم و کامپتن

شکل ۲-۱۰-   الگوی تولید در کلاس جهانی، موتوانی و همکاران

شکل ۲-۱۱-   الگوی تولید در کلاس جهانی، شافر و اسوالد

شکل ۲-۱۲-   الگوی تولید در کلاس جهانی، جلیناس و همکاران

شکل ۲-۱۳-   مدل فاز بندی شده­ی استقرار سیستم تولید در کلاس جهانی، صفایی قادیکلایی

شکل ۲-۱۴-  الگوی تولید در کلاس جهانی، ایمانی

شکل ۲-۱۵-   الگوی تولید در کلاس جهانی، اسکودانیبیو

شکل ۲-۱۶-   الگوی تولید در کلاس جهانی، چو

شکل ۲-۱۷-  الگوی تولید در کلاس جهانی(مدل توسعه­ی ویژگی­های سازمانی)، فارسیجانی

شکل ۲-۱۸-   الگوی فاکتورهای بحرانی برای ارزیابی سیستم های WCM ، سانگوان و دیگالوار

شکل ۲-۱۹-  الگوی عمومی برای اجرای تولید در کلاس جهانی، عید

شکل ۲-۲۰-   الگوی ارزیابی مقایسه­ای استراتژی­های تولید در کلاس جهانی، یوکسل و داگدویرن

شکل ۳-۱-   ساختار سلسله مراتبی یوکسل و داگدویرن(۲۰۱۰)

شکل ۳-۲-   ساختار سلسله مراتبی مناظر، شاخص­ها و استراتژی­های دستیابی به تولید کلاس جهانی

شکل ۴-۱-   وزن نهایی شاخص ­های کارت امتیازی متوازن با روش FAHP

 

 

×