ارزیابی سطح مدیریت دانش در دانشگاه های منتخب

پایان نامه

ارزیابی سطح مدیریت دانش در دانشگاه های منتخب

چکیده

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی سطح مدیریت دانش در دانشگاه های تهران، اصفهان، تربیت مدرس، الزهرا، مازندران، گیلان، یزد، اراک و رازی و همچنین بررسی ارتباط بین رتبه بندی دانشگاه ها بر اساس سطح مدیریت دانش و مقیاس وبومتریک می باشد برای انجام این پژوهش توصیفی، مقطعی و کاربردی از پرسشنامه استفاده شد که پس از سنجش روایی و پایایی بر اساس نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده سهمی های بین ۳۵۵ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه های مورد مطالعه توزیع گردید تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و LISREL 85 صورت گرفته است یافته های پژوهش نشان می دهد که از لحاظ سطح مدیریت دانش، دانشگاه های تهران، اصفهان، تربیت مدرس، مازندران، گیلان، الزهرا، یزد، رازی و اراک به ترتیب دارای رتبه های یک تا نه هستند در ضمن رتبه بندی دانشگاه ها بر اساس دو مقیاس وبومتریک و سطح مدیریت دانش به همدیگر تطابق نداشتند همچنین میان شاخص های سطح مدیریت دانش و مقیاس وبومتریک همبستگی مثبت وجود دارد.

دانلود این پایان نامه

About Author

آسان خرید

×