بررسی تاثیر ساختار کمیته­ های سازمانی بر سطح ریسک و عملکرد شرکت

پایان نامه

بررسی تاثیر ساختار کمیته­ های ریسک و پاداش بر سطح ریسک و عملکرد شرکت

حاکمیت شرکتی مجموعه ­اي از نظام ­ها، فرآیندها و ساختارهایی است که با استفاده از ساز و کارهاي درون سازمانی و نیز ساز و کارهاي برون سازمانی در پی کسب اطمینان از رعایت حقوق ذینفعان، پاسخگویی، شفافیت و عدالت در واحد تجاري است. یکی از مهم­ترین محورهاي استقرار حاکمیت شرکتی مناسب در هر بنگاه اقتصادي، ایجاد و استقرار سیستم مدیریت ریسک است رعایت خط مشی­ ها، الزامات قانونی و قواعد کسب و کار از جنبه ­هاي مشترك مورد بررسی در هر دو نظام محسوب می­ گردد. نگرش به ریسک به عنوان آمیزه اي از مخاطره و فرصت از یک طرف و نیز چندوجهی بودن آن از طرف دیگر (ریسک اعتباري، نقدینگی، عملیاتی، استراتژي، بازار، کسب و کار و غیره) مستلزم اتخاذ رویکرد جامع نسبت به مدیریت ریسک است. مديريت ريسك از جمله مهمترين فعاليت نهادهاي واسطه ­اي به خصوص شرکت ­های مالی مي­ باشد و تلاش ­هاي بسياري در این شرکت­ ها جهت ارتقاي شاخص ­هاي مديريت ريسك انجام شده است. اين شاخص ­ها از ديد سهامداران شرکت ­ها نيز پوشيده نمانده و در ارزش گذاري سهام به اين متغيرها توجه شده است. از این رو پژوهش حاضر به دنبال بررسی ارتباط بین کمیته ریسک و کمیته پاداش و سطح عملکردی و ریسک شرکت­ های مالی فعال در بورس اوراق بهادار می ­باشد. تئوری سازمان نشان می­ دهد که ترجیحات ریسک­ های متنوعی وجود دارد که شامل سهامداران ریسک خنثی و سهام داران ریسک گریز می­ باشند که این مساله پایش از طرف هیئت مدیره را الزامی می­ سازد. متعاقبا، بدون صورت گرفتن پایش، مدیران ریسک گریز پروژه ­های پرسود را بدلیل ریسک نسبتا بالاتر رد می­ کنند. اما سهامداران بدلیل بازگشت سرمایه بیشتر به این دسته پروژه ­ها علاقه ­مند هستند. ریسک پذیری بالای مدیریتی برای شرکت­ های غیر مالی مشکل ساز تلقی نمی شوند چرا که عدم موفقیت یک شرکت، پرتفولیوی متنوع یک سرمایه گذار را به هیچ نحوی تحت تاثیر قرار نمی­ دهد. عدم موفقیت یک شرکت مالی مهم احتمال شکست شرکت­ های مالی دیگر را بدلیل اثرات آبشاری افزایش می­ دهد. متعاقبا، پایش ریسک پذیری بالا یک عمل بسیار مهم و حیاتی در  بخش مالی می­ باشد. کمیته مدیریت ریسک و کمیته پاداش هر دو مسئول نظارت و پایش فعالیت های مرتبط با ریسک می­ باشند. بنابراین کمیته ریسک و یا پاداشی که ریسک پذیری بالا و احتمال عدم موفقیت شرکت مهم مالی را کاهش دهد باعث منتفع شدن سهامداران متنوع می ­شود. این پژوهش ارتباط بین کمیته مدیریت ریسک و پاداش و سطح عملکردی و ریسک شرکت مالی را مورد بررسی قرار می­­ داد. ما می­ خواهیم نشان دهیم که خصوصیات اصلی کمیته ­ها (اندازه، ساختار و عملکرد) بازتاب کننده توانایی و انگیزه کمیته ­ها را در جهت افزایش ریسک پذیری را نشان می­ دهد که همراستا با منافع سهامداران می باشد. پیش ­بینی می­ شود که ارتباط مثبتی بین ریسک و ساختار کمیته مدریت ریسک و کمیته پاداش وجود دارد. انتظار داریم نتایج این پژوهش نشان دهد که خصوصیات کمیته مدیریت ریسک و کمیته پاداش نقش مهمی در سطح ریسک شرکت دارا می­ باشند. این پژوهش همچنین رابطه عملکرد شرکت و سطح ریسک را موقعی که اعضای هیئت مدیره در هر دو کمیته سمت دارند را نیز مورد بررسی قرار می­ دهد. انتظار می ­رود که رابطه مثبتی بین ریسک و عملکرد را در این حالت مشاهده کنیم. بنابراین با توجه به مطالب فوق، در این پژوهش تلاش می­ شود تا فاکتور­های مرتبط با پایش ریسک در شرکت­ های بخش مالی کشور مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد.

در دنیای پر رقابت و توام با عدم قطعیت امروز، رفتار شرکت‏ ها از جمله شرکت ­های فعال در حوزه مالی در قبال ریسک تا حد زیادی بر عملکرد آن­ ها موثر می‏ باشد. این پژوهش ارتباط بین ساختار کمیته ریسک و کمیته پاداش و سطح عملکرد و سطح ریسک شرکت­ های مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می­ دهد. این پژوهش خصوصیات اصلی کمیته ­ها (اندازه، ساختار و عملکرد) بازتاب کننده توانایی و انگیزه کمیته ­ها در جهت افزایش ریسک ­پذیری را نشان می­ دهد که هم­راستا با منافع سهامداران می­ باشد. برای این منظور ۴ فرضیه مطرح شد. برای بررسی رابطه­ بین متغیرهای مستقل و وابسته و تایید کل مدل از روش رگرسیون خطی استفاده شده است. شرکت­ های مورد نظر در جامعه آماری شامل شرکت ­های سرمایه­ گذاری، لیزینگ ­ها، شرکت­ های بیمه و بانک ها هستند که در زمان انجام این پژوهش ۳۸ عدد می­ باشند. داده­ های مربوط به ۶ شرکت با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ­ای جمع آوری شده ­اند. پژوهش حاضر از حیث هدف، از نوع پژوهش ­های کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی، از نوع همبستگی و از شاخه متدولوژی ساختاریافته خطی می­ باشد. برای انجام آزمون فرضیه­ ها از روش تحلیل عاملی متغیرها (تحلیل روابط ساختاریافته خطی) استفاده شده است. تحلیل مسیر در این پژوهش با استفاده از نرم افزار LISREL انجام شده و ضریب مسیر و ضریب معناداری مربوط به فرضیه­ ها محاسبه شده است. با توجه به نتایح فوق، ۳ فرضیه تایید و ۱ فرضیه رد شد. به عبارت دیگر تاثیر معنادار ساختار کمیته­ های ریسک و کمیته­ های پاداش بر سطح ریسک شرکت ­های مالی و همچنین تاثیر سطح ریسک شرکت­ های مالی بر عملکرد این شرکت ­ها تایید شد و تاثیر معنادار عضویت دوگانه مدیران در کمیته ­های پاداش و ریسک بر سطح ریسک شرکت ­های مالی رد شد.

دانلود این پایان نامه

About Author

آسان خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

×