ارزیابی سطح مدیریت دانش در دانشگاه های منتخب

ارزیابی سطح مدیریت دانش در دانشگاه های منتخب

چکیده

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی سطح مدیریت دانش در دانشگاه های تهران، اصفهان، تربیت مدرس، الزهرا، مازندران، گیلان، یزد، اراک و رازی و همچنین بررسی ارتباط بین رتبه بندی دانشگاه ها بر اساس سطح مدیریت دانش و مقیاس وبومتریک می باشد برای انجام این پژوهش توصیفی، مقطعی و کاربردی از پرسشنامه استفاده شد که پس از سنجش روایی و پایایی بر اساس نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده سهمی های بین ۳۵۵ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه های مورد مطالعه توزیع گردید تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و LISREL 85 صورت گرفته است یافته های پژوهش نشان می دهد که از لحاظ سطح مدیریت دانش، دانشگاه های تهران، اصفهان، تربیت مدرس، مازندران، گیلان، الزهرا، یزد، رازی و اراک به ترتیب دارای رتبه های یک تا نه هستند در ضمن رتبه بندی دانشگاه ها بر اساس دو مقیاس وبومتریک و سطح مدیریت دانش به همدیگر تطابق نداشتند همچنین میان شاخص های سطح مدیریت دانش و مقیاس وبومتریک همبستگی مثبت وجود دارد.

Evaluation the scale of Knowledge Management in selected Universities

Abstract

the aim of this research is the evaluation the scale of knowledge management in Tehran, Esfahan, Tarbyat Modares, AzZahra, Mazandaran, Guilan, Yazd, Arak and Razi universities Also, the other aim of this research is the survey the relationship between rankings of universities based the level of knowledge management and webometric parameter Employing a classified random sampling, the data was collected through the distribution of a questionnaire among the 432 persons of the academic staff’s of selected universities SPSS160 and LISREL85 are used for statistical analysis The result of research show that the total ranking of selected universities based the level of knowledge management is consecutively: 1 Tehran university, 2 Esfahan university, 3 Tarbyat Modares university, 4 Mazandaran university, 5 Guilan university, 6 AzZahra university, 7 Yazd university, 8 Razi university, 9 Araak university Also, there are no accordance between ranking of selected universities based the level of knowledge management and webometric parameter.

 فهرست مطالب

فصل ا و ل

کلیات تحقیق  ١
-۱-۱ مقدمه  ٢
-۲-۱ بیان مسأله تحقیق  ٣
-۳-۱ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق  ٤
-۴-۱ سؤالات تحقیق  ٥
-۵-۱ اهداف تحقیق  ٦
-۶-۱ حدود پژوهش  ٧
-۷-۱ تعریف واژه ها و اصطلاحات  ٨
-۸-۱ محدودیت ها و مشکلات تحقیق  ١٠

فصل دوم

ادبیات تحقیق  ١١
-۱-۲ مقدمه  ١٢
-۲-۲ مفهوم دانش  ١٥
-۳-۲ طبقهبندی انواع دانش  ١٩
-۴-۲ عناصر دانش  ٢٢
-۵-۲ ویژگیهای دانش  ٢٥
-۶-۲ مفهوم مدیریت دانش  ٢٧
-۷-۲ تاریخچه و علل پیدایش مدیریت دانش :  ٢٩
-۸-۲ تکامل مدیریت دانش  ٣١
-۹-۲ مدل سیستمی مدیریت دانش  ٣٥
-۱۰-۲ اصول مدیریت دانش ٥٣
-۱۱-۲ تئوریهای مدیریت دانش  ٥٥
-۱۲-۲ مؤلفههای مدیریت دانش  ٥٩
-۱۳-۲ مدلهای مدیریت دانش  ٦١
-۱۴-۲ پیشینه تحقیق  ٧٦
-۱-۱۴-۲ تحقیقات خارجی  ٧٦
-۲-۱۴-۲ تحقیقات داخلی  ٨٩

  فصل سوم

روش تحقیق  ٩٠
-۱-۳ مقدمه  ١٠١
-۲-۳ مدل مفهومی  ١٠٢
-۳-۳ جامعه آماری  ١٠٤
-۴-۳ نمونه آماری ١٠٧
-۵-۳ حجم نمونه  ١٠٨
-۶-۳ روش نمونه گیری  ١٠٨
-۷-۳ روش تحقیق  ١١٠
-۸-۳ روش گردآوری اطلاعات  ١١٠
-۹-۳ تعیین روایی تحقیق  ١١١
-۱۰-۳ پایایی تحقیق ١١١
-۱۱-۳ روشها و تکنیک های آماری مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات  ١١٢
-۱۲-۳ مدل معادلات ساختاری ۱۱۰
-۱۳-۳ دستهبندی سؤالات پرسشنامه ها بر اساس عوامل تحقیق  ١١٧

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده های آماری  ١١٨
-۱-۴ مقدمه  ١١٩
-۲-۴ تجزیه و تحلیلهای توصیفی  ١٢٠
-۳-۴ تجزیه و تحلیل استنباطی  ١٢٣
-۱-۳-۴ بررسی پایایی تحقیق  ١٢٤
-۳-۳-۴ آزمون فریدمن (بدون غرض بودن پاسخ سؤالات)  ١٢٦
-۴-۳-۴ آزمون مربوط به متغیر سطح مدیریت دانش  ١٢٧

-۳-۲-۵ نتایج آزمون مربوط به رتبه بندی دانشگاههای منتخب از لحاظ سطح اکتساب دانش  ١٧٤
-۴-۲-۵ نتایج آزمون مربوط به رتبه بندی دانشگاههای منتخب از لحاظ سطح تولید دانش  ١٧٤
-۵-۲-۵ نتایج آزمون مربوط به رتبه بندی دانشگاههای منتخب از لحاظ سطح ذخیره دانش  ١٧٥
-۶-۲-۵ نتایج آزمون مربوط به رتبه بندی دانشگاههای منتخب از لحاظ سطح تبدیل دانش  ١٧٥
-۷-۲-۵ نتایج آزمون مربوط به رتبه بندی دانشگاههای منتخب از لحاظ سطح توزیع دانش  ١٧٦
-۸-۲-۵ نتایج آزمون مربوط به رتب هبندی دانشگاههای منتخب از لحاظ سطح بهکارگیری دانش  ١٧٦
-۱-۶-۳-۴ آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای منتخب از لحاظ شاخص سطح مدیریت دانش  ١٤١
-۲-۶-۳-۴ آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای منتخب از لحاظ شاخص خلق دانش  ١٤٢
-۳-۶-۳-۴ آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای منتخب از لحاظ شاخص تبدیل دانش  ١٤٣
-۴-۶-۳-۴ آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای منتخب از لحاظ شاخص اکتساب دانش  ١٤٤
-۵-۶-۳-۴ آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای منتخب از لحاظ شاخص ذخیرهسازی دانش  ١٤٥
-۶-۶-۳-۴ آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای منتخب از لحاظ شاخص توزیع دانش  ١٤٦
-۷-۶-۳-۴ آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای منتخب از لحاظ شاخص بهکارگیری دانش  ١٤٧
-۸-۶-۳-۴ آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای منتخب از لحاظ شاخص وبومتریک  ١٤٨
-۴-۴ آزمونهای مربوط به وجود همبستگی بین شاخصهای ششگانه مدیریت دانش و مقیاس وبومتریک  ١٤٩
-۱-۴-۴ آزمون مربوط به وجود همبستگی بین خلق دانش و مقیاس وبومتریک  ١٥٠
-۲-۴-۴ آزمون مربوط به وجود همبستگی بین تبدیل دانش و مقیاس وبومتریک  ١٥١
-۳-۴-۴ آزمون مربوط به وجود همبستگی بین اکتساب دانش و مقیاس وبومتریک  ١٥٢
-۳-۴-۴ آزمون مربوط به وجود همبستگی بین ذخیرهسازی دانش و مقیاس وبومتریک  ١٥٣
-۴-۴-۴ آزمون مربوط به وجود همبستگی بین توزیع دانش و مقیاس وبومتریک  ١٥٤
-۴-۴-۴ آزمون مربوط به وجود همبستگی بین به کارگیری دانش و مقیاس وبومتریک  ١٥٥
-۵-۴ آزمون مربوط به وجود همبستگی بین عناصر ششگانه مدیریت دانش و شاخصهای مقیاس وبومتریک  ١٥٦
-۱-۵-۴ آزمون مربوط به وجود همبستگی بین خلق دانش و شاخصهای مقیاس وبومتریک  ١٥٧
-۲-۵-۴ آزمون مربوط به وجود همبستگی بین تبدیل دانش و شاخصهای مقیاس وبومتریک  ١٥٨
-۳-۵-۴ آزمون مربوط به وجود همبستگی بین اکتساب دانش و شاخصهای مقیاس وبومتریک  ١٥٩
-۴-۵-۴ آزمون مربوط به وجود همبستگی بین ذخیرهسازی دانش و شاخصهای مقیاس وبومتریک  ١٦٠
-۵-۵-۴ آزمون مربوط به وجود همبستگی بین توزیع دانش و شاخصهای مقیاس وبومتریک  ١٦١
-۶-۵-۴ آزمون مربوط به وجود همبستگی بین به کارگیری دانش و شاخصهای مقیاس وبومتریک  ١٦٢
-۵ الگوهای روابط و اثرات تبیین کننده شاخصهای ششگانه مدیریت دانش و مقیاس وبومتریک در دانشگاههای
منتخب (تهران، اصفهان، تربیت مدرس، الزهرا، مازندران، گیلان، یزد، اراک و رازی)  ١٦٣

فصل پنجم

نتایج و یافته های تحقیق  ١٦٥
-۱-۵ مقدمه  ١٧١
-۲-۵ نتیجه گیری  ١٧١
-۱-۲-۵ نتیجهگیری مربوط به ارزیابی سطح مدیریت دانش در دانشگاههای منتخب  ١٧٢
-۲-۲-۵ نتیجهگیری مربوط به ارتباط رتبهبندی دانشگاههای منتخب بر اساس سطح مدیریت دانش و مقیاس وبومتریک  ١٧٢
-۳-۲-۵ نتایج آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای منتخب از لحاظ شاخص سطح مدیریت دانش  ١٧٧
-۴-۲-۵ نتایج آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای منتخب از لحاظ شاخص خلق دانش  ١٧٨
-۵-۲-۵ نتایج آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای منتخب از لحاظ شاخص تبدیل دانش  ١٧٨
-۶-۲-۵ نتایج آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای منتخب از لحاظ شاخص اکتساب دانش  ١٧٩
-۷-۲-۵ نتایج آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای منتخب از لحاظ شاخص ذخیرهسازی دانش  ١٧٩
-۸-۲-۵ نتایج آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای منتخب از لحاظ شاخص توزیع دانش  ١٨٠
-۹-۲-۵ نتایج آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای منتخب از لحاظ شاخص بهکارگیری دانش  ١٨٠
-۱۰-۲-۵ نتایج آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای منتخب از لحاظ مقیاس وبومتریک  ١٨١
-۱۱-۲-۵ نتایج آزمون مربوط به وجود همبستگی بین شاخصهای ششگانه مدیریت دانش و مقیاس وبومتریک  ١٨١
-۱۲-۲-۵ نتایج آزمون مربوط به وجود همبستگی بین شاخصهای ششگانه مدیریت دانش و شاخصهای مقیاس
وبومتریک  ١٨٢
-۱۳-۲-۵ نتایج الگوهای روابط متغیرهای تبیینکننده فرهنگ سازمانی در دانشگاههای منتخب  ١٨٣
-۱۴-۲-۵ نتایج الگوی مدل تحلیل مسیر شاخصهای ششگانه مدیریت دانش و مقیاس وبومتریک  ١٨٣
-۳-۵ پیشنهادهای حاصل از تحقیق  ١٨٣
-۴-۵ پیشنهادها برای تحقیقات آتی  ١٨٦
منابع و مآخذ  ۱۷۳

پیوست  ۱۷۹

فهرست جداول

۱- نخستین تلاشها در راستای مدیریت دانش  ۲۹ – جدول شماره ۲
۲- دستهبندی سؤالات پرسشنامه  ۱۱۷ – جدول ۳
۲- مشخصات شاخصهای ششگانه مدیریت دانش و مقیاس وبومتریک  ۱۶۳ – جدول ۴
۲- مقایسه رتبهبندی دانشگاههای منتخب بر اساس سطح مدیریت دانش و مقیاس وبومتریک  ۱۷۳ – جدول ۵
۳- مقایسه دانشگاههای منتخب بر اساس سطح اکتساب دانش  ۱۷۴ – جدول ۵
۴- مقایسه دانشگاههای منتخب بر اساس سطح تولید دانش ۱۷۴ – جدول ۵
۵- مقایسه دانشگاههای منتخب بر اساس سطح ذخیره دانش  ۱۷۵ – جدول ۵
۶- مقایسه دانشگاههای منتخب بر اساس سطح تبدیل دانش  ۱۷۵ – جدول ۵
۷- مقایسه دانشگاههای منتخب از لحاظ مناسب بودن شاخص سطح مدیریت دانش  ۱۷۷ – جدول ۵
۸- مقایسه دانشگاههای منتخب از لحاظ مناسب بودن شاخص خلق دانش  ۱۷۸ – جدول ۵
۹- مقایسه دانشگاههای منتخب از لحاظ مناسب بودن شاخص تبدیل دانش  ۱۷۸ – جدول ۵
۱۰ – مقایسه دانشگاههای منتخب از لحاظ مناسب بودن شاخص اکتساب دانش  ۱۷۹ – جدول ۵
۱۱ – مقایسه دانشگاههای منتخب از لحاظ مناسب بودن شاخص توزیع دانش  ۱۸۰ – جدول ۵
۱۲ – مقایسه دانشگاههای منتخب از لحاظ مناسب بودن شاخص ذخیرهسازی دانش  ۱۷۹ – جدول ۵
۱۳ – مقایسه دانشگاههای منتخب از لحاظ مناسب بودن شاخص بهکارگیری دانش  ۱۸۰ – جدول ۵
۱۴ – نتایج آزمون مربوط به وجود همبستگی بین شاخصهای ششگانه مدیریت دانش و مقیاس وبومتریک  ۱۸۱ – جدول ۵
۱۵ – نتایج آزمون مربوط به وجود همبستگی بین شاخصهای ششگانه مدیریت دانش و شاخصهای مقیاس وبومتریک – جدول ۵ ۱۸۲

فهرست نمودارها
۱- روابط داده، اطلاعات و دانش  ١٧ – نمودار ۲
۲- تعامل داده، اطلاعات، دانش و تصمیم  ١٨ – نمودار ۲
۳- روابط داده، اطلاعات، دانش، بینش و خرد  ١٨ – نمودار ۲
۴- خرده سیستم مدیریت دانش  ٣٦ – نمودار ۲
۵- تئوری مدیریت دانش جامعهنگر  ٥٨ – نمودار ۲
۶- مدل عمومی دانش در سازمان  ٦٢ – نمودار ۲
۷- مدل بویست: روابط داده، اطلاعات و دانش  ٦٣ – نمودار شماره ۲
۸- چارچوب مفهومی فرآیندهای ایجاد دانش  ٦٤ – نمودار ۲
۹- مدل شش بعدی مدیریت دانش  ٦٧ – نمودار ۲
۱۰ – مدل مبتنی بر فرایندها و فراهم کنندههای مدیریت دانش  ٧٠ – نمودار ۲
۱۱ – مدل مبتنی بر فرایندهای دانش  ٧٢ – نمودار ۲
۱۲ – مدل پژوهش موهرمان در خصوص ارتباط بین مدیران دانش و اثربخشی سازمانی  ٧٩ – نمودار ۲
۱۳ – مدل مدیریت دانش گلد  ٨١ – نمودار شماره ۲
۱۴ – مدل مدیریت دانش در پژوهش مک کین و زک  ٨٤ – نمودار شماره ۲

×